زمان و لحظاتی که ما در آن به سر می بریم در سطح سلامت روان ما نقش دارند. خیلی مواقع زمانی را که ما برای زیستن انتخاب می کنیم با واقعیت لحظه ی ما کاملا متفاوت است مثلا در گذشته یا در رویا به سر می بریم . این تفاوت زمانی باعث ایجاد تفاوت های احساسی و در نتیجه باعث تقویت الگوهای شناختی همخوان با احساس می شود و معمولا در چنین شرایطی احساس های بوجود آمده با توجه به نوع تصوری که انجام میدهیم منفی ست .

بعنوان یک اصل ما معمولا حسرت کارهای نکرده ی گذشته را بیشتر از خاطرات خوب مرور می کنیم و این فرآیند احساس شکست و سرخوردگی و تفکر خلاف واقع را شامل می شود و با توجه به این اصل بیشترین افکاری را هم تجربه می کنیم از نوع شکست و یاس و نا امیدی و ناراحتی ست . استرس ها محصول کنش های درونی بیرونی ما آدم هاست پس برای کنترل عوامل استرسزا از نوع زمان بهترین روش در حال زندگی کردن است یعنی
متوجه اتفاقات در لحظه افتادن خودمان بشیم .
اینکه کجا هستیم .
اینکه چه باید کنیم.
اینکه چطور میتوان بهتر بود و ……
زمان را از دست ندید و در لحظه زندگی کنید.

Comments are closed.