بنظر شما خطای عمدی این نقاشی چیست!؟پاسخ در تصویر پایین

بنظر شما خطای عمدی این نقاشی چیست!؟پاسخ در تصویر پایین

پاسخ:
نکته این تصویر در واقع خود خرس است چون این یک خرس قطبی است که به اشتباه در جنگل ترسیم شده است

تست هوش (۵)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.