بنظر شما چه عددی می تواند این پازل را کامل کند ؟پاسخ در انتهای صفحه

بنظر شما چه عددی می تواند این پازل را کامل کند ؟پاسخ در انتهای صفحه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پاسخ:عدد ۲

Comments are closed.