با تغيير زاويه نگاه می توان عصبانيت را شكست داد.

بر اساس نظر بنياد سلامت رواني، عصبانيت مانند فيل در يك اتاق است كه هرچقدر بيشتر تحريك شود، بيشتر تخريب مي كند. بر اساس نظرسنجي انجام شده، يك سوم از پاسخ دهندگان گفتند كسي را مي شناسند كه مشكل عصبانيت داشته باشد. عقيده عوام اين است كه بهتر است عصبانيت خود را تخليه كنيد. اما تحقيقات نشان داده كه برون ريزي عصبانيت، منجر به بدتر شدن آن مي شود.

کنترل عصبانيت با تغيير زاويه نگاه و نگرش

پژوهش اخير در دانشگاه اوهايو، اين فرضيه را آزمايش كرد كه اگر به صورت ذهني خود را از موقعيت دور برداريم، (گوئي از منظر مگسي كه بر روي ديوار است داريم آنچه در جريان است را مشاهده مي كنيم)،عصبانيت محو خواهد شد. وقتي كه افراد بتوانند از منظر ديگري به عواطف و موقعيتي كه در آن قراردارند نگاه كنند، مي توانند عصبانيتشان را خنثي كنند. البته اين موضوع در زندگي واقعي اغلب سخت است به خصوص در زماني كه بايد در تعامل با كسي بود كه قصدش تحريك كردن براي ارتكاب خطا است.

منبع: ريسرچ دایجست

Comments are closed.