سرگرمی تست هوش (۵)

بنظر شما خطای عمدی این نقاشی چیست!؟پاسخ در تصویر پایین پاسخ: نکته این تصویر در…

سرگرمی تست هوش (۵)

بنظر شما چه عددی می تواند این پازل را کامل کند ؟پاسخ در انتهای صفحه …

1 2 3 10